Sıkça Sorulan Sorular

Firmamıza müşterilerimizin sıkça sormuş olduğu sorulan yanıtlarını hızlı bir şekilde bulabilirsiniz.

Halkımız arasında sınaî (sanayi) mülkiyetle ilgili tüm unsurlara genel olarak patent denilmesine rağmen marka ile patent hukuken aynı değildir. Marka bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal ve hizmetlerinden ayırmaya yarar. Marka bir kelime veya resim olabileceği gibi işaretler ve sayılardan oluşabilir. Marka sahibi olmak her şeyden önce ticari bir faaliyetin bulunması gerekir. Ticari faaliyeti olmayan bir gerçek ya da tüzel kişinin marka tescili yaptırması kural olarak mümkün değildir. Patent ise çok genel anlamda buluş korumasıdır.Sanayi ve teknik alanda bir yenilik ortaya çıkaran gerçek ya da tüzel kişiler patent korumasından faydalanabilirler.Sakarya marka patent olarak sizlere hizmet vermekten mutlukuk duyarız.

Ticaret unvanı ve marka kavramları birbiri ile benzer olmakla birlikte hukuki koruma açısından farklı düzenlemelere sahiptirler. Ticaret odasına yapılan kayıt işlemlerinin faaliyetine başlaması için gerekli bir bürokratik işlemdir. Ticaret unvanı ana sözleşmede yazılan işler için kullanılabilir. Oysa marka tescilinde ana sözleşme ile sınırlı kalma söz konusu değildir. Gıda alanında faaliyet göstermekte olan bir firma tekstil ürünleri üzerinde kullanılmak üzere marka tescili yaptırabilir. Yine hukuki koruma açısından ticaret unvanına yapılan tecavüzlerde haksız rekabet ve Ticaret Kanunu hükümlerine göre nispeten ağır ispat zorunluluğu vardır. Oysa marka mevzuatına göre koruma hem çok kısa sürede sonuçlanmakta hem de yaptırımlar daha ağır olmaktadır..Sakarya marka patent olarak sizlere hizmet vermekten mutlukuk duyarız.

Marka koruması müracaat gün saat ve dakikasında başlar. Müracaat evrakları Türk Patent Enstitüsüne saatli evrak olarak alınır. Belgenin tanzimi ve teslimi 8 ile 12 aylık bir süreyi bulsa da tescil tarihi olarak müracaat gün ve saati geçerli olur. Marka korumasında ilk müracaat edenin hakkı korunur. Şu halde müracaat tarihinden sonra başka bir şahsın aynı markayı müracaat etmesi durumunda ilk müracaat sahibinin hakkı öncelikli olarak korunur.Sakarya marka patent olarak sizlere hizmet vermekten mutlukuk duyarız.

Marka hakkının korunmasının başlaması ile bu hakların kullanılması birbirinden farklı hususlardır. Her ne kadar haklar müracaat tarihinden itibaren başlansa da bu haklar ancak marka tescil belgesi geldikten sonra kullanılabilir. Müracaat tarihi ile tescil tarihi arasında kalan sürede meydana gelen hak ihlalleri geriye dönük olarak talep edilebilir. Ancak pratikte hakkın kullanılabilmesi için yetkili mercilere marka tescil belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.Sakarya marka patent olarak sizlere hizmet vermekten mutlukuk duyarız.

Marka tescil ‘kurucu’(ihdasi)nitelik taşır. Markanın ancak tescil sahibi tacirler kullanabilir. Marka tescili olmamak ancak haksız rekabet terimlerine göre hakların korunması mümkün olabilir. Ayrıca kötü niyetli olarak 3.şahısların bilinen bir ismi kendi adlarına tescil ettirmeleri mümkündür. Bu durumda uzun süreden beri faaliyet gösteriyor olsa bile bir şirketin kendi ismini koruyabilmek için hukuki olarak zor bir süreci aşması gerekecektir. BU nedenle öncelikli olarak markanın tescil ettirilmesinde hayati önem mevcuttur.Sakarya marka patent olarak sizlere hizmet vermekten mutlukuk duyarız.
Marka Tescili Nereye Yapılmaktadır?

Kişiler ya da kurumlar Türk Patent Enstitüsü’ne (TPK) başvuruda bulunarak markalarının tescili yaptırmaktadır. Fakat başvurularının geçerli olması için kurum tarafından talep edilen evrakların eksiksiz ve doğru olarak hazırlanması gerekmektedir. Tescil başvurusu ise bireysel ya da vekil tayin edilerek gerçekleştirilebilmektedir. Fakat yabancı uyruklu kişilerin tescil başvuruları sadece vekiller yapılmaktadır.

Marka Tescili Nasıl Yapılmaktadır?

Marka tescil işlemleri için Türk Patent Enstitüsü’ne belgeler teslim edildikten sonra başvuru işlemleri kesinlik kazanacak ve unvanınız koruma altına alınacaktır. Fakat paylaşılan belgeler de herhangi bir eksik olması durumunda enstitü, iki aylık bir ek süre tanıyacaktır. Ancak tanınan süre içerisinde belgeler tamamlanmaz ise başvurular iptal edilecektir. Başvuru için gerekli olan belgeler ise aşağıdaki gibidir:

Başvuru sahibi tüzel kişi ise;

  • Faaliyet belgesi,
  • Marka örneği (logo ya da işaret gibi) gösteren belge,
  • Başvuru bedelinin ödenmiş olduğunu gösteren doküman (dekont),
  • Vergi levhası.

Başvuru sahibi gerçek kişi ise;

  • T.C kimlik numarası,
  • Marka örneği (logo ya da işaret gibi)
  • Başvuru bedelinin ödenmiş olduğunu gösteren doküman (dekont),
Sakarya Marka Patent